Perlendes Piano pur

  • 10.02.2019
  • Online-ID: 461587
  • anzeigen.badische-zeitung.de/461587
  • Objektdaten
  • Objekt Bands / Musiker / Zauberer
  • Weitere Angaben / Freitext
  • Evergreens am Klavier mit Christian Kempa. Tel. FR 47995044 o. 0173-6874679
    Infos: www.christiankempa.de